Visjon

Nøytral brobygger for bærekraftig samarbeid bygget på åpenhet og menneskerettigehter

I Verdimegleren mener vi bærekraft handler om å skape balanse. Begrepet bærekraft innebærer økonomisk bærekraft (sirkulærøkonomi), klima, og sosial bærekraft. Alle disse områdene må være i balanse for å få et godt liv.

En megler sin oppgave er å skape balanse. Verdimegleren bygger tillit mellom ulike parter ved å være åpne der vi respekterer og tolererer hverandres ståsted. Disse verdiene er noe vi står for og etterstrebe i vårt daglige arbeid. 

Vi mener det er god økonomi å skape gode fornøyde kunder og klienter der vi hele tiden tilstreber å oppnå balanse og tillit. Når folk er fornøyde og prosjekter har god balanse så tjener våre oppdragsgivere penger i et langsiktig bærekraftig perspektiv. La oss sammen bygge morgendagen – ring oss i dag på telefon 22 46 30 00

Litt historie:

Verdimegleren startet som Stonewall AS i 2003 og etablerte i 2006 Verdens første CSR-Broker, megling i samfunnsansvar og bærekraft. Det engelske ordet «Sustainability» dreier seg om å opprettholde noe. Det norske ordet bærekraft er et tildels tomt og lite konkret begrep. Til syvende og siste dreier det seg om å skape balanse i et langsiktig verdisyn med håp om å opprettholde balansen mellom mennesker og deres væren på jorden. De felles verdiene vi allerede har og er i besittelse av internasjonalt er menneskerettighetene. Det er et enormt «softlaw» lovverk som alle land i verden idag synder imot. Menneskerettighetene praktiseres og tolkes ulikt i ulike deler av verden. Dette er helt naturlig, akkurat som religion praktiseres forskjellig og tolkes ulikt, praktiseres og utøves også menneskerettighetene ulikt. Uansett er de vårt eneste internasjonale rettledende overbyggende verdisystem som kan benyttes til å bygge et fremtidig opprettholdbart balansert samfunn. Når vi skriver Verdimegling så dreier det seg om å skape det nøytrale rommet i midten der vi kan snakke åpent og bygge tillit mellom ulike synspunkter og interesser for sammen finne minste felles multiplum å bygge videre på, derav navnet Verdimegleren. I 2007 så siden vår slik ut:

Design Kristian Flem 2006

– og den gang het det:

Vi megler mellom:

Natur,

Kultur

og

Struktur

for å skape balanse

Det gjør vi med:

Kunnskap,

Kommunikasjon

og

Initiativ

som gir resultater

Bygget på verdiene om:

Toleranse i samfunnet

Respekt for naturen

og

Kjærlighet til medmennesket

for å bygge fred

Det viste seg å være vanskelig å tjene penger på etikk og bærekraft i 2007 og fra 2009 til 2015 arbeidet vi med bevissthetsbygging for bærekraft og menneskerettigheter i stiftelsen Business for Peace. I perioden 2012 til 2017 tjente vi det offentlige med vår bærekraftkompetanse som også viste seg å være et stort lerret å bleke. Nå er vi igjen uavhengige og bidrar til det private og offentlige med våre Verdimeglertjenester.

Vi gleder oss til å høre fra deg/dere, ring oss idag på 22 46 30 00

Design Øystein Håvik 2019
Dynamo kommunikasjonshus Anniken Fjeldberg 2009